logo2

tencty

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

Làm thế nào để lãnh đạo và quản lý những người dưới quyền - How to Lead and Manage People (1)

Làm thế nào để lãnh đạo và quản lý những người dưới quyền - How to Lead and Manage People (1)

Trong các tổ chức, chúng ta phải làm việc với và cho người khác. Để có thể đạt được mục tiêu tương hỗ của chúng ta, chúng ta phải có khả năng liên kết/quan hệ với những người khác một cách hiệu quả. Những Lời Khuyên Đào Tạo Các Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả này sẽ giúp bạn làm điều đó một cách đơn giản.

In organizations we must work with and for others. To be able to mutually achieve our goals we must be able to relate to others effectively. These Effective Leadership Skills Training tips will help you do just that.

Bắt mọi người/những người dưới quyền làm những điều đúng và sau đó để cho họ biết rằng họ đang làm điều đúng.

Catch people doing things right and then let them know that they are doing things right.

Sử dụng thông tin phản hồi để biết về/có được thông tin về những gì những người khác đang làm trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của bạn.

Use feedback to stay informed about what other people are doing in your area of responsibility and authority.

Có các cuộc họp tập trung, thường xuyên liên quan đến các dự án mà bạn có trách nhiệm.

Have regular, focused meetings regarding the projects that you are responsible for.

Cung cấp đầy đủ các hướng dẫn. Thời gian sẽ bị mất nếu mọi việc không được thực hiện một cách chính xác.

Provide adequate instructions. Time is lost if things are not done correctly.

Huấn luyện/Đào tạo những người khác làm/thực hiện công việc. Bạn không thể làm tất cả công việc, cũng không phải những người khác có thể làm công việc nếu họ chưa được đào tạo.

Train others to do jobs. You cannot do them all, nor can others do them if they have not been trained.

Hy vọng người khác để thành công/kế vị. Nó trở thành một sự hiện thực hoá lời tiên đoán khi bạn tin rằng những người khác trung thành, tận tâm và làm một công việc tốt.

Expect others to succeed. It becomes a self-fulfilling prophecy when you believe others are loyal, dedicated and doing a good job.

Giúp người khác nhìn thấy làm thế nào họ sẽ được hưởng lợi từ việc làm một công việc. Điều này tồn tại khi chúng thực sự trở thành động lực.

Help others see how they will benefit from doing a job. This is when they truly become motivated.

Đừng tránh nói chuyện với một nghệ sĩ nghèo. Nó đau khổ cho họ, tổ chức và bản thân bạn nếu tình hình không được xử lý.

Do not avoid talking to a poor performer. It hurts them, the organization and yourself if the situation is not dealt with.

Không quá kiểm soát người khác. Nó là bực bội cho họ và tốn thời gian đối với bạn.

Do not over control others. It is frustrating for them and time consuming for you.

Tập trung vào kết quả, không tập trung vào hoạt động hoặc tính cách.

Focus on results, not on activities or personalities.

Thưởng cho mọi người về những kết quả mà họ đem lại.

Reward people for the results that they produce.

Quản lý bằng cách đi bộ xung quanh. Xem những gì mọi người đang làm và lắng nghe những gì họ nói.

Manage by walking around. See what people are doing and listen to what they have to say.

Gửi lờ cảm ơn bạn những bức thư ngắn /ghi chú và những thông báo nội bộ/bảng ghi nhớ.

 Send thank you notes and memos.

Cung cấp cho người lao động thông tin phản hồi mở, trực tiếp và ngay lập tức về hiệu suất thực tế của họ so với hiệu suất dự kiến và họ có khuynh hướng/hướng tới sửa chữa thiếu sót của riêng họ.

Provide workers with open, direct, and immediate feedback on their actual performance as compared to expected performance and they tend to correct their own deficiencies.

Thực hành nghe một cách ngây thơ. Đừng nói chuyện, chỉ để cho mọi người giải thích lý do tại sao họ đang làm các loại/các kiểu công việc mà họ đang làm. Bạn sẽ học được nhiều điều.

Practice naive listening. Don't talk, just let people explain why they are doing the types of things that they are doing. You will learn many things.

Quản lý bằng ngoại lệ. Khi mọi thứ đang tiến triển tốt, để họ một mình. Khi một vấn đề xảy ra, sau đó giúp đỡ.

Manage by exception. When things are going well, leave them alone. When a problem occurs, then help.

Không bao giờ tìm cách đổ lỗi. Luôn tập trung vào vấn đề.

Never seek to place blame. Always focus on the problem.

Không bao giờ bỏ qua một mối quan tâm của một trong những người dưới quyền bạn. Trong khi nó có vẻ tầm thường đối với bạn, đối với người khác nó là một vấn đề mà sẽ tiếp tục phá hủy/tiêu diệt dòng tư tưởng/tư duy của họ.

Never ignore a concern of one of your people. While it may seem trivial to you, to the other person it is a problem that will continue to destroy their train of thought.

Đạt được một quy tắc cá nhân và một thách thức để đối phó/đáp ứng với một người nào đó trong vòng 24 giờ về việc nghe yêu cầu của họ.

Make it a personal rule and a challenge to respond to someone within 24 hours of hearing their request.

Hãy giữ các thông báo nội bộ trên các bảng thông báo/các bảng thông tin ở mức tối thiểu. Mọi người sẽ dành ít thời gian đứng ở đó đọc.

Keep memos on bulletin boards to a minimum. People will spend less time standing there reading.

Hãy cho nhân viên một cơ hội để nói lên/phát biểu những ý kiến và đề xuất của họ mà không sợ bị chế giễu hoặc trả thù.

Give employees an opportunity to speak their opinions and suggestions without fear of ridicule or reprisal.

Khi bạn sẽ/dự định thực hiện một sự thay đổi có ảnh hưởng đến những người khác, thuyết phục họ tham gia trước khi thực hiện các thay đổi thực tế. Điều này làm tăng sự cam kết để làm cho công việc thay đổi sau khi nó được thực hiện.

When you are going to make a change that affects others, get them involved before making the actual change. This increases commitment to make the change work after it is implemented.

Đặt/ Để/ Diễn đạt những ý tưởng quan trọng trên các áp phích nhỏ để treo xung quanh văn phòng.

Put key ideas on small posters to hang around the office.

Khi môi trường và tính chân thật /chân thành của bạn cho phép, hãy cho mọi người một cái ôm chặt hay một sự giao thiệp/mối liên lạc.

When the environment and your sincerity permit, give the person a hug or a touch.

Nhân viên là nguồn lực duy nhất tổ chức có thể, đào tạo, đánh giá cao về giá trị. Tất cả các nguồn lực khác trở nên kém giá trị hơn.

Employees are the only organization resource that can, with training, appreciate in value. All other resources depreciate.

Mọi người/những người dưới quyền muốn được tham gia vào một công việc gì đó quan trọng. Hãy cho họ một dự án đầy đủ/trọn vẹn hoặc một phần quan trọng của dự án để tiếp tục làm việc.

People want to be involved in something important. Give them a whole project or a significant piece of the project to work on.

Có mức lương ràng buộc vào đánh giá hiệu quả và việc hoàn thành các mục tiêu.

Have salary tied into performance appraisal and accomplishing of objectives.

Hãy xem xét việc chia sẻ nhiệm vụ khó chịu để giảm sự bất bình và cảm giác khó khăn.

Consider sharing distasteful tasks to reduce resentment and hard feelings.

Hãy hỏi, "Liệu bạn vui long làm điều này cho tôi" thay vì nói cho một ai đó chỉ để làm điều đó.

Ask, "Will you please do this for me" instead of telling someone just to do it.

Loại bỏ những thư ký riêng có thiện cảm với/ủng hộ các thư ký chung để dễ dàng hơn trong việc đạt được sự ngang bằng hoặc đều đều khối lượng công việc.

Eliminate private secretaries in favor of shared secretaries in order to make it easier to even out the work load.

Nếu bạn cung cấp cho nhân viên một sổ tay nhân viên cơ bản, bạn sẽ không bị gián đoạn với những câu hỏi của họ.

If you give employees a basic employee handbook, you will not be interrupted with their questions.

Hãy chú ý đến các chi tiết nhỏ, các chi tiết lớn là hiển nhiên và có được sự chăm sóc/quan tâm.

Pay attention to small details, the big ones are obvious and get taken care of.

Cởi mở trong suy nghĩ của bạn. Hãy cởi mở với tất cả những ý tưởng mới. Làm điều này và bạn sẽ không dựng lên những rào cản không tồn tại.

Stay open in your thinking. Be open to all new ideas. Do this and you will not be setting up barriers that do not exist.

Tránh yêu cầu những người khác làm những vật dụng cá nhân tầm thường cho bạn.

Avoid asking others to do trivial personal items for you.

(Còn tiếp)

Đỗ Quý Hội

PhD in Business Administration 

Chương trình đào tạo

slide1 slide2

Hình ảnh hoạt động

slide2

Maps

Thống kê truy cập

197010
Hôm nay
Hôm qua
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
90
186
276
175888
784
4577
177480

Your IP: 3.215.79.68
Server Time: 2022-07-04 15:31:07

Copyright © 2017 Công ty TNHH Tư vấn Quản lý CATS

Địa chỉ 277/6B (số cũ 277/6/2) Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 0886.432.126 - Email: doquyhoi@cats-co.com

Hotline:      0916.432.126 - Email: quyhoidoanhthu@gmail.com