logo2

tencty

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

Cân bằng cuộc sống công việc và cuộc sống gia đình - Balancing Work Life and Home Life:

Cân bằng cuộc sống công việc và cuộc sống gia đình:

Balancing Work Life and Home Life:

 

Những chiến lược làm việc / gia đình đã trở nên quá phổ biến trong các công ty ngày nay rằng hiện nay các chiến lược đại diện cho một lợi thế cạnh tranh cho những công ty cung cấp các lợi ích như hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi, lập lịch trình/chương trình linh hoạt, chia sẻ công việc, lợi ích nhận nuôi con, một trại hè tại nơi sản xuất, những đường dây giúp đỡ nhân viên, chăm sóc vật nuôi, và thậm chí giới thiệu dịch vụ bãi cỏ. Tiêu đề/tên mới của công ty như người điều phối công việc / cuộc sống và giám đốc của sự đa dạng đang ngày càng trở nên phổ biến.

Work/family strategies have become so popular among companies today that the strategies now represent a competitive advantage for those firms that offer such benefits as elder care assistance, flexible scheduling, job sharing, adoption benefits, an on-site summer camp, employee help lines, pet care, and even lawn service referrals. New corporate titles such as work/life coordinator and director of diversity are becoming common.

Tạp chí Working Mother hàng năm công bố danh sách "100 công ty tốt nhất đối với Working Mother" của nó (www.workingmother.com). Ba biến đặc biệt quan trọng được sử dụng trong bảng xếp hạng là sẵn có vể hệ thống giờ làm việc linh hoạt, những cơ hội thăng chức, và phân phối lợi ích công bằng giữa các công ty. Tiêu chí quan trọng khác là những tuần bị dồn nén, làm việc từ xa/làm việc qua mạng, chia sẻ công việc, cơ sở chăm sóc trẻ, nghỉ thai sản cho cả cha mẹ, tư vấn, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến cho phụ nữ.

Working Mother magazine annually published its listing of “The 100 Best Companies for Working Mothers” (www.workingmother.com). Three especially important variables used in the ranking were availability of flextime, advancement opportunities, and equitable distribution of benefits among companies. Other important criteria are compressed weeks, telecommuting, job sharing, childcare facilities, maternity leave for both parents, mentoring, career development, and promotion for women.

Những người quản lý nguồn nhân lực cần phải thúc đẩy sự cân bằng cuộc sống nghề nghiệp và riêng tư hiệu quả hơn vì gần 60 triệu người ở Hoa Kỳ hiện nay là một phần của những gia đình hai sự nghiệp/nghề nghiệp. Một mục tiêu của công ty để trở thành tinh gọn và cân bằng/trung bình hơn ngày nay phải bao gồm việc xem xét cho thực tế là một cuộc sống gia đình tốt góp phần to lớn vào một cuộc sống công việc tốt.

Human resource managers need to foster a more effective balancing of professional and private lives because nearly 60 million people in the United States are now part of two-career families. A corporate objective to become more lean and mean must today include consideration for the fact that a good home life contributes immensely to a good work life.

Các vấn đề công việc / gia đình không còn chỉ là một vấn đề của phụ nữ nữa. Một số biện pháp cụ thể mà công ty đang thực hiện để giải quyết vấn đề này đang cung cấp sự hỗ trợ các cặp vợ chồng di chuyển như một lợi ích của người lao động; việc cung cấp các nguồn lực của công ty để sử dụng giải trí và giáo dục gia đình; thành lập các câu lạc bộ quốc gia nhân viên, chẳng hạn như những người ở IBM và Bethlehem Steel; và tạo ra các cơ hội tương tác gia đình / công việc. Một nghiên cứu của Joseph Pleck của Đại học Wheaton thấy rằng trong những công ty không cung cấp kỳ nghỉ dành cho lao động nam nhằm chăm sóc con mới sinh cho những người cha như một lợi ích, hầu hết đàn ông bị khó khan bất ngờ/bị bất ngờ, những kỳ nghỉ dành cho lao động nam nhằm chăm sóc con mới sinh không chính thức dù sao chăng nữa bằng cách kết hợp thời gian nghỉ hè và những ngày bị ốm.

The work/family issue is no longer just a women’s issue. Some specific measures that firms are taking to address this issue are providing spouse relocation assistance as an employee benefit; providing company resources for family recreational and educational use; establishing employee country clubs, such as those at IBM and Bethlehem Steel; and creating family/work interaction opportunities. A study by Joseph Pleck of Wheaton College found that in companies that do not offer paternity leave for fathers as a benefit, most men take short, informal paternity leaves anyway by combining vacation time and sick days.

Một số tổ chức đã phát triển những ngày gia đình, khi các thành viên trong gia đình được mời vào nơi làm việc, đưa vào nhà máy hoặc văn phòng du lịch, ăn tối với quản lý, và đưa ra một cơ hội/khả năng có thể để xem chính xác những gì các thành viên khác trong gia đình làm mỗi ngày. Ngày gia đình là không tốn kém và tăng niềm tự hào của nhân viên làm việc cho tổ chức. Giờ làm việc linh hoạt trong tuần cũng là một sự đáp lại nguồn nhân lực khác đối với nhu cầu cá nhân để cân bằng cuộc sống công việc và cuộc sống gia đình. Các chủ đề công việc / gia đình đang được thực hiện một phần của chương trình nghị sự tại các cuộc họp và do đó đang được thảo luận trong nhiều tổ chức.

Some organizations have developed family days, when family members are invited into the workplace, taken on plant or office tours, dined by management, and given a chance to see exactly what other family members do each day. Family days are inexpensive and increase the employee’s pride in working for the organization. Flexible working hours during the week are another human resource response to the need for individuals to balance work life and home life. The work/family topic is being made part of the agenda at meetings and thus is being discussed in many organizations.

Chỉ có 2.6 phần trăm của các công ty Fortune 500 có một Giám đốc điều hành nữ. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây đã cho thấy rằng các công ty có những quản trị và giám đốc nữ nhiều hơn làm tốt hơn các công ty khác. Judy Rosener tại Đại học California, Irvine, nói, "quét não/chụp não/kiểm tra cẩn thận não chứng minh rằng những người đàn ông và phụ nữ suy nghĩ khác nhau, vì vậy các công ty với một kết hợp của các giám đốc điều hành nam và nữ sẽ làm tốt hơn đối thủ cạnh tranh dựa trên sự lãnh đạo của một giới tính duy nhất." Nó không phải là phụ nữ tốt hơn nam giới, Rosener nói. Nó là sự pha trộn của các phong cách suy nghĩ đó là chìa khóa để quản lý hiệu quả.

Only 2.6 percent of Fortune 500 firms have a woman CEO. However, recent studies have found that companies with more female executives and directors outperform other firms. Judy Rosener at the University of California, Irvine, says, “Brain scans prove that men and women think differently, so companies with a mix of male and female executives will outperform competitors that rely on leadership of a single sex.” It is not that women are better than men, Rosener says. It is the mix of thinking styles that is key to management effectiveness.

khả năng lớn để cải thiện trong việc loại bỏ các tình trạng một người không được thăng chức (vì tuổi tác/giới tính/dân tộc của người ấy) trong nước/nội địa, đặc biệt là xem xét rằng phụ nữ chiếm/hình thành 47 phần trăm lực lượng lao động của Hoa Kỳ. Tình trạng một người không được thăng chức dùng để chỉ những rào cản vô hình trong nhiều công ty ngăn cản phụ nữ và dân tộc thiểu số tách khỏi/rời xa các vị trí quản lý cấp cao. Mỹ dẫn đầu thế giới trong việc thúc đẩy/ thăng chức phụ nữ và dân tộc thiểu số vào các vị trí quản lý cấp trung và cấp cao nhất trong doanh nghiệp.

There is great room for improvement in removing the glass ceiling domestically, especially considering that women make up 47 percent of the U.S. labor force. Glass ceiling refers to the invisible barrier in many firms that bars women and minorities from top-level management positions. The United States leads the world in promoting women and minorities into mid- and top-level managerial positions in business.

Việc sa thải CEO Harry Stonecipher của Boeing của cho việc có một mối quan hệ ngoại tình đã nâng cao nhận thức của công chúng về chuyên yêu đương văn phòng. Tuy nhiên, chỉ 12 phần trăm của 391 công ty được khảo sát bởi Hiệp hội Quản lý Mỹ đã viết hướng dẫn về hẹn hò văn phòng. Thực tế của vấn đề là hầu hết các nhà tuyển dụng/người sử dụng lao động tại Hoa Kỳ nhắm mắt làm ngơ đối với gian lận/lừa gạt trong hôn nhân. Một số người sử dụng lao động, chẳng hạn như Southwest Airlines, trong đó có/sử dụng hơn 1.000 cặp vợ chồng đã kết hôn, cho phép một cách rõ ràng các mối quan hệ văn phòng đồng thuận. Nghiên cứu cho thấy rằng nhiều đàn ông hơn phụ nữ tham gia vào ngoại tình trong công việc, khoảng 22 phần trăm đến 15 phần trăm; Tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ ngoại tình đang gia tăng đều đặn, trong khi đó tỉ lệ nam giới có quan hệ với đồng nghiệp được giữ ổn định. Nếu việc ngoại tình đang gây trở ngại công việc của bạn, sau đó "bước đầu tiên là để đi đến những người vi phạm một cách cá nhân/riêng tư và cố gắng giải quyết vấn đề này. Nếu thất bại, sau đó đi đến người quản lý nguồn nhân lực tìm kiếm sự giúp đỡ. "Nộp đơn kiện phân biệt đối xử dựa trên chuyện ngoại tình được khuyến cáo/được đề nghị chỉ như là một phương sách cuối cùng vì các tòa án thường quyết định/có quyền lực đối với những tổn thương của đồng nghiệp mà không đủ phổ biến để đảm bảo bất kỳ thiệt hại.

Boeing’s firing of CEO Harry Stonecipher for having an extramarital affair raised public awareness of office romance. However, just 12 percent of 391 companies surveyed by the American Management Association have written guidelines on office dating. The fact of the matter is that most employers in the United States turn a blind eye to marital cheating. Some employers, such as Southwest Airlines, which employs more than 1,000 married couples, explicitly allow consensual office relationships. Research suggests that more men than women engage in extramarital affairs at work, roughly 22 percent to 15 percent; however, the percentage of women having extramarital affairs is increasing steadily, whereas the percentage of men having affairs with co-workers is holding steady. If an affair is disrupting your work, then “the first step is to go to the offending person privately and try to resolve the matter. If that fails, then go to the human-resources manager seeking assistance.” Filing a discrimination lawsuit based on the affair is recommended only as a last resort because courts generally rule that co-workers’ injuries are not pervasive enough to warrant any damages.

Đỗ Quý Hội

PhD in Business Administration

Chương trình đào tạo

slide1 slide2

Hình ảnh hoạt động

slide2

Maps

Thống kê truy cập

197054
Hôm nay
Hôm qua
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
134
186
320
175888
828
4577
177524

Your IP: 3.215.79.68
Server Time: 2022-07-04 16:45:04

Copyright © 2017 Công ty TNHH Tư vấn Quản lý CATS

Địa chỉ 277/6B (số cũ 277/6/2) Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 0886.432.126 - Email: doquyhoi@cats-co.com

Hotline:      0916.432.126 - Email: quyhoidoanhthu@gmail.com