logo2

tencty

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

Ảnh Hưởng Của Quản Lý Chất Lượng Đối Với Năng Suất - The Effect of Quality Management on Productivity

Ảnh Hưởng Của Quản Lý Chất Lượng Đối Với Năng Suất - The Effect of Quality Management on Productivity

Một chương trình quản lý chất lượng hiệu quả có thể giúp giảm chi phí liên quan đến chất lượng và nâng cao/cải thiện thị phần và lợi nhuận. Quản lý chất lượng cũng có thể cải thiện năng suất - số lượng các đơn vị sản phẩm được sản xuất từ nguồn lực sẵn có.

An effective quality management program can help to reduce quality-related costs and improve market share and profitability. Quality management can also improve productivity—the number of units produced from available resources.

Năng suất là một thước đo hiệu quả của một công ty trong việc chuyển đổi đầu vào thành đầu ra. Nó được định nghĩa khái quát như là

Productivity is a measure of a company’s effectiveness in converting inputs into outputs. It is broadly defined as

 

Một đầu ra là sản phẩm cuối cùng từ một quá trình dịch vụ hoặc sản xuất, chẳng hạn như một chiếc ô tô, một cái bánh hăm - bơ - gơ, việc bán hàng, hoặc một loạt mênh lệnh. Đầu vào là các thành phần, nguyên liệu, lao động, vốn, và vân vân mà đi vào quá trình sản xuất. Các thước đo năng suất, tùy thuộc vào kết quả đầu ra và đầu vào được sử dụng, là năng suất lao động (sản lượng trên mỗi lao động trên một giờ) và năng suất máy (sản lượng trên một máy trong một giờ).                              

An output is the final product from a service or production process, such as an automobile, a hamburger, a sale, or a catalogue order. Inputs are the parts, material, labor, capital, and so on that go into the productive process. Productivity measures, depending on the outputs and inputs used, are labor productivity (output per labor-hour) and machine productivity (output per machine-hour).

Hiệu suất sản phẩm là thước đo đầu ra sử dụng như là một chỉ số về năng suất. Nó có thể được tính cho toàn bộ quá trình sản xuất (hoặc cho một giai đoạn trong quá trình) như sau:

Product yield is a measure of output used as an indicator of productivity. It can be computed for the entire production process (or for one stage in the process) as follows:

Yield = (total input)(% good units) + (total input)(1 - % good units)(% reworked)

hoặc/or

Y = (I) (%G) + (I) (1 - %G) (%R)

Trong đó:

Where:

·        I = Số lượng đơn vị sản phẩm dự kiến ban đầu theo quy trình sản xuất (số lượng sản phẩm đầu vào theo kế hoạch/theo thiết kế)

  1.                        I = Planned number units of product started in the production process.

·        %R = Tỷ lệ phần trăm của các đơn vị sản phẩm khiếm khuyết mà được làm lại thành công (tỷ lệ % sản phẩm không đạt chất lượng có thể làm lại được).

% R  = percentage of defective units that are successfully reworked

·        % G = Tỷ lệ phần trăm của các đơn vị sản phẩm sản xuất tốt (tỷ lệ %sản phẩm đạt chất lượng yêu cầu)

% G  = percentage of good units produced

Trong công thức này, hiệu suất là tổng tỷ lệ phần trăm của các sản phẩm bắt đầu theo quá trình (hoặc ở một giai đoạn) sẽ sản xuất ra có chất lượng tốt cộng với tỷ lệ phần trăm của các sản phẩm bị lỗi (bị từ chối) làm lại được. Bất kỳ sự gia tăng tỷ lệ sản phẩm tốt thông qua cải tiến chất lượng sẽ làm tăng hiệu suất/năng suất sản phẩm

In this formula, yield is the sum of the percentage of products started in the process (or at a stage) that will turn out to be good quality plus the percentage of the defective (rejected) products that are reworked. Any increase in the percentage of good products through improved quality will increase product yield

Ví dụ: Tính hiệu suất sản phẩm. Công ty động cơ H & T bắt đầu sản xuất một loại động cơ riêng biệt/đặc biệt với vỏ bọc động cơ bằng thép. Quá trình sản xuất bắt đầu với 100 động cơ mỗi ngày. Tỷ lệ phần trăm của động cơ tốt được sản xuất mỗi ngày trung bình 80% và tỷ lệ phần trăm của động cơ kém chất lượng có thể làm lại được là 50%. Công ty muốn biết hiệu suất sản phẩm hàng ngày và ảnh hưởng đến năng suất nếu tỷ lệ của động cơ có chất lượng tốt hàng ngày được tăng lên đến 90%.

Example: Computing Product Yield. The H&S Motor Company starts production for a particular type of motor with a steel motor housing. The production process begins with 100 motors each day. The percentage of good motors produced each day averages 80% and the percentage of poor-quality motors that can be reworked is 50%. The company wants to know the daily product yield and the effect on productivity if the daily percentage of good-quality motors is increased to 90%.

Giải pháp - Solution

Chất lượng sản phẩm có  80% động cơ tốt , hiệu suất sẽ là

Product quality is 80% good motors, the yield will be

               Yield = (I) (%G) + (I) (1 - %G) (%R)

    1.                Y = (100) (0.80) + (100) (1 - 0.80) (0.50)

Y = 90 motors

Nếu chất lượng sản phẩm tăng lên 90% động cơ tốt , hiệu suất sẽ là

If product quality is increased to 90% good motors, the yield will be

  1.                Y = (100) (0.90) + (100) (1 - 0.90) (0.50)

Y = 95 motors

Tăng 10 điểm phần trăm về các sản phẩm chất lượng kết quả là tăng 5.5% về năng suất đầu ra (sản lượng đầu ra).

A 10 percentage-point increase in quality products results in a 5.5% increase in productivity output.

Cải thiện chất lượng bằng việc giảm các khuyết tật sẽ làm tăng sản lượng tốt và giảm lượng đầu vào. Trong thực tế, hầu như tất cả các khía cạnh của sự cải thiện chất lượng có tác động thuận lợi về các biện pháp khác nhau về năng suất. Cải thiện thiết kế sản phẩm và quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng của nguyên liệu và các phụ liệu, và cải tiến thiết kế công việc và hoạt động công việc tất cả sẽ làm tăng năng suất.

Improving quality by reducing defects will increase good output and reduce inputs. In fact, virtually all aspects of quality improvement have a favorable impact on different measures of productivity. Improving product design and production processes, improving the quality of materials and parts, and improving job designs and work activity will all increase productivity.

Đỗ Quý Hội

PhD in Business Administration

Chương trình đào tạo

slide1 slide2

Hình ảnh hoạt động

slide2

Maps

Thống kê truy cập

197030
Hôm nay
Hôm qua
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
110
186
296
175888
804
4577
177500

Your IP: 3.215.79.68
Server Time: 2022-07-04 16:13:48

Copyright © 2017 Công ty TNHH Tư vấn Quản lý CATS

Địa chỉ 277/6B (số cũ 277/6/2) Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 0886.432.126 - Email: doquyhoi@cats-co.com

Hotline:      0916.432.126 - Email: quyhoidoanhthu@gmail.com