logo2

tencty

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

Chất Lượng Từ Quan Điểm Của Nhà Sản Xuất - Quality from The Producer’s Perspective

Chất Lượng Từ Quan Điểm Của Nhà Sản Xuất - Quality from The Producer’s Perspective

Chúng ta cần phải xem xét chất lượng theo cách một nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp dịch vụ nhìn nó: giá trị được tạo ra như thế nào. Chúng ta đã biết rằng việc phát triển sản phẩm là một chức năng của các đặc tính chất lượng (tức là, sự thích hợp của sản phẩm đối với việc sử dụng) khách hàng muốn có, cần thiết và có thể mua được. Thiết kế sản phẩm hoặc dịch vụ dẫn đến những đặc điểm kỹ thuật thiết kế cần đạt được chất lượng mong muốn. Tuy nhiên, một khi thiết kế sản phẩm đã được xác định, các nhà sản xuất nhận thức chất lượng tồn tại như thế nào có hiệu quả quá trình sản xuất có khả năng phù hợp với các thông số kỹ thuật theo yêu cầu của thiết kế được gọi là chất lượng của sự phù hợp. Điều này có nghĩa là chất lượng trong quá trình sản xuất tập trung vào việc đảm bảo rằng các sản phẩm đáp ứng các thông số kỹ thuật theo yêu cầu của thiết kế.

We need to look at quality the way a producer or service provider sees it: how value is created. We already know that product development is a function of the quality characteristics (i.e., the product’s fitness for use) the customer wants, needs, and can afford. Product or service design results in design specifications that should achieve the desired quality. However, once the product design has been determined, the producer perceives quality to be how effectively the production process is able to conform to the specifications required by the design referred to as the quality of conformance. What this means is quality during production focuses on making sure that the product meets the specifications required by the design.

Ví dụ về chất lượng của sự phù hợp: Nếu lốp xe mới không phù hợp với thông số kỹ thuật, chúng lắc lư/trao đảo. Nếu một phòng khách sạn là không sạch sẽ khi một khách mới đăng ký ở khách sạn, khách sạn này không hoạt động theo các thông số kỹ thuật thiết kế của nó; nó là một dịch vụ bị lỗi. Từ quan điểm của nhà sản xuất này, các sản phẩm có chất lượng tốt phù hợp với thông số kỹ thuật – chúngđã được thực hiện tốt; các sản phẩm kém chất lượng không được thực hiện tốt - chúng không phù hợp với thông số kỹ thuật.

Examples of the quality of conformance: If new tires do not conform to specifications, they wobble. If a hotel room is not clean when a guest checks in, the hotel is not functioning according to the specifications of its design; it is a faulty service. From this producer’s perspective, good-quality products conform to specifications—they are well made; poor-quality products are not made well—they do not conform to specifications.

Để đạt được chất lượng của sự phù hợp phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả các thiết kế quy trình sản xuất (khác biệt từ thiết kế sản phẩm), mức độ hiệu suất của máy móc, thiết bị và công nghệ, vật liệu sử dụng, đào tạo và giám sát nhân viên, và mức độ mà các kỹ thuật kiểm soát chất lượng thống kê được sử dụng. Khi thiết bị bị lỗi hoặc là lắp không đúng, khi nhân viên phạm sai lầm, khi vật liệu và phụ tùng có khiếm khuyết, và khi giám sát lỏng lẻo, thông số kỹ thuật thiết kế thường xuyên không được đáp ứng. Nhân viên chủ chốt trong việc đạt được sự phù hợp với thông số kỹ thuật bao gồm các nhân viên kỹ thuật, các giám sát và các quản lý, và, quan trọng nhất, nhân viên.

Achieving quality of conformance depends on a number of factors, including the design of the production process (distinct from product design), the performance level of machinery, equipment and technology, the materials used, the training and supervision of employees, and the degree to which statistical quality-control techniques are used. When equipment fails or is maladjusted, when employees make mistakes, when material and parts are defective, and when supervision is lax, design specifications are generally not met. Key personnel in achieving conformance to specifications include the engineering staff, supervisors and managers, and, most important, employees.

Một vấn đề quan trọng từ quan điểm của khách hàng về chất lượng sản phẩm là giá của sản phẩm hay dịch vụ. Từ quan điểm của nhà sản xuất, một sự cân nhắc quan trọng là đạt được chất lượng phù hợp với chi phí chấp nhận được. Giá thành của sản phẩm cũng là một đặc điểm kỹ thuật thiết kế quan trọng. Nếu các sản phẩm hoặc dịch vụ không thể được sản xuất với chi phí mà dẫn đến một mức giá cạnh tranh, sau đó sản phẩm cuối cùng sẽ không có giá trị chấp nhận được – có giá cao hơn người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho đặc tính chất lượng của sản phẩm. Như vậy, các đặc tính chất lượng có trong thiết kế sản phẩm phải được cân bằng với chi phí sản xuất.

An important consideration from the customer’s perspective of product quality is product or service price. From the producer’s perspective, an important consideration is achieving quality of conformance at an acceptable cost. Product cost is also an important design specification. If products or services cannot be produced at a cost that results in a competitive price, then the final product will not have acceptable value—the price is more than the consumer is willing to pay given the product’s quality characteristics. Thus, the quality characteristics included in the product design must be balanced against production costs.

 

Đỗ Quý Hội

PhD in Business Administration

Chương trình đào tạo

slide1 slide2

Hình ảnh hoạt động

slide2

Maps

Thống kê truy cập

197057
Hôm nay
Hôm qua
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
137
186
323
175888
831
4577
177527

Your IP: 3.215.79.68
Server Time: 2022-07-04 16:47:09

Copyright © 2017 Công ty TNHH Tư vấn Quản lý CATS

Địa chỉ 277/6B (số cũ 277/6/2) Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 0886.432.126 - Email: doquyhoi@cats-co.com

Hotline:      0916.432.126 - Email: quyhoidoanhthu@gmail.com