logo2

tencty

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

XÁC ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÙ HỢP VỚI DOANH NGHIỆP CỦA BẠN - IDENTIFYING A SUITABLE ORGANIZATIONAL STRUCTURE FOR YOUR BUSINESS

Xác định cơ cấu tổ chức phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Identifying a suitable organizational structure for your business

 

1. Cơ cấu chức năng- FUNCTIONAL STRUCTURE:

Cơ cấu chức năng là cách phổ biến nhất đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ để tổ chức các hoạt động. Thiết kế này phân phối theo/phân loại nhóm người trên cơ sở các kỹ năng tương tự hoặc sử dụng các nguồn lực giống nhau của chúng. Một cấu trúc chức năng bao gồm các chức năng có liên quan trực tiếp đến việc đạt được các mục đích chính của tổ chức, chẳng hạn như "tài chính", "nhân sự", "tiếp thị và bán hàng", "vận hành/sản xuất" và v v.

The FUNCTIONAL STRUCTURE is the most common way for SMEs (Small and medium enterprise) to organize activities. This design groups people on the basis of similar skills or their use of the same resources. A functional structure includes those functions that are directly related to the achievement of the primary purposes of the organization, such as "finance", "personnel", "marketing and sales", "operations" and so on.

 

Functional Structure

 

 

Tán thành/ Ưu điểm – Pros:

Đã kiểm chứng. Hầu hết các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) hoạt động dựa trên cấu trúc chức năng. 

Tested. Most SME (Small and medium enterprise) operate based on functional structure.

Hiệu quả và rẻ. Sự phân biệt rõ ràng giữa các chức năng cho phép giao/phân chia trách nhiệm rõ ràng. Tập trung phát triển nhân viên là dựa trên xây dựng chuyên môn chức năng.
Efficient and cheap. The clear distinction between functions allows for clear allocation of responsibilities. Focus of staff development is on building up functional expertise.

Tập quyền. Đối với các nhà quản lý và giám sát, thiết lập này cho phép một kiểm soát tương đối dễ dàng các nhân viên của họ khi họ được nhóm lại cùng các kỹ năng thông thường.

Centralized. For the managers and supervisors this setup allows for a relatively easy control of their employees as they are grouped along common skills.

 

Phản đối/ Nhược điểm – Cons:

Thiếu sự phối hợp. Do phân chia chức năng, các phòng ban có xu hướng tập trung vào hoạt động của mình và bỏ qua những mối tương tác của các chức năng trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp.
Lack of synergies. Due to functional split, departments tend to focus on their own activities and ignore the interrelatedness of functions in the value chain of the business.

Tập quyền. Có một nguy cơ về tất cả các quyết định quan trọng được thực hiện ở trên cùng của hệ thống phân cấp. Mức độ thấp hơn là thụ động và phản ứng, không hoạt động.
Centralized. There is a risk of all major decisions to be taken at the top of the hierarchy. Lower levels are passive and reactive, not active.

Cứng nhắc. Cấu trúc không dễ dàng hỗ trợ nhanh chóng chuyển nguồn lực trong thời gian tăng trưởng/phát triển kinh doanh. Ngoài ra, với số lượng  và khối lượng công việc ngày càng tăng, phối hợp giữa các phòng ban trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Rigid. The structure does not easily support quickly shifting resources in time of business growth. Also, with increasing number and volume of tasks, co-ordination between the departments becomes ever more complex.

 

2. cơ cấu đơn vị phòng ban - DIVISIONAL STRUCTURE:

Các cơ cấu đơn vị phòng ban là một thiết kế mà phân loại/nhóm/tập hợp các chức năng lại với nhau thành các đơn vị/phòng ban dựa trên nhu cầu trên thị trường. Thị trường và do đó cấu trúc có thể yêu cầu tập trung vào các sản phẩm, khách hàng, hoặc các khu vực địa lý. Như vậy các đơn vị/phòng ban là tương đối độc lập với nhau và chúng có nhiều năng động hơn cấu trúc chức năng.

The DIVISIONAL STRUCTURE is a design that groups functions together into divisions based on the needs in the market. The market and therefore the structure may require a focus on products, customers, or geographic areas. Such divisions are relatively autonomous from each other and they are more dynamic than functional structures.

 

Divitional Structure

 

 

Tán thành/ Ưu điểm – Pros:

Định hướng khách hàng. Cơ cấu phòng ban với trọng tậm khách hàng là khách hàng làm trung tâm không phải quá trình làm trung tâm trung tâm. Phân quyền, Cấu trúc phòng ban tập trung về địa lý cho phép cho các hoạt động địa phương hóa và phân quyền

Customer driven. Divisional structures with customer focus are client-centered not process centered. Decentralized, Divisional structures with geographic focus allow for localized and decentralized operations.

Tự chủ. Cấu trúc phòng ban tập trung sản phẩm có quyền tự chủ lớn hơn về các hoạt động. Các chức năng kinh doanh chính được nhóm lại/gộp lại, do đó tạo thuận lợi cho lưu thông/ thông suốt của các quá trình trong chuỗi giá trị.
Autonomous. Divisional structures with product focus have greater autonomy of operations. Primary business functions are clustered, thus facilitating smooth flow of processes in the value chain.

Sự hiệp lực/Sự điều phối. Các doanh nghiệp có thể gộp/nhóm các chức năng hỗ trợ như quản lý ở phía trên của tổ chức và phục vụ khách hàng, sản phẩm và cơ cấu địa lý khác nhau, ở cấp phòng ban.

Synergies. Businesses can bundle support functions like administration at the top of the organization and serve different customer, product and geographic structures at divisional level.

 

Phản đối/ Nhược điểm – Cons:

Mối đe dọa về trùng lặp nguồn lức. Cơ cấu tổ chức theo sản phẩm, thị trường hoặc các đơn vị địa lý có thể dẫn đến sự trùng lặp nguồn lực (ví dụ, việc lặp đi lặp lại sản xuất và bán hàng tại các đơn vị phòng ban khác nhau). 


Threat of resource duplication. Structuring an organization by product, market or geographic divisions may result in resource duplication (for example, repeating production and sales in different divisions).

Mất kiểm soát ngay lập tức. Các tổ chức với các cấu trúc phòng ban yêu cầu ủy quyền kiểm soát quản lý từ cấp cao nhất để quản lý cấp trung.

Loss of immediate control. Organizations with divisional structures require delegation of management control from the top level to middle managers.

Chi phí. Các doanh nghiệp có cấu trúc phòng ban cần nhân viên đa kỹ năng với nhiều hơn một chức năng chuyên môn, ít nhất là từ cấp quản lý thấp nhất trở lên lên.

Costs. Businesses with divisional structures need multi-skilled staff with more than one functional expertise, at least from the lower management level upwards.

 (Còn tiếp)

Đỗ Quý Hội 

PhD in Business Administration

Chương trình đào tạo

slide1 slide2

Hình ảnh hoạt động

slide2

Maps

Thống kê truy cập

197004
Hôm nay
Hôm qua
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
84
186
270
175888
778
4577
177474

Your IP: 3.215.79.68
Server Time: 2022-07-04 15:07:43

Copyright © 2017 Công ty TNHH Tư vấn Quản lý CATS

Địa chỉ 277/6B (số cũ 277/6/2) Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 0886.432.126 - Email: doquyhoi@cats-co.com

Hotline:      0916.432.126 - Email: quyhoidoanhthu@gmail.com