logo2

tencty

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

NHỮNG CÔNG CỤ CHẤT LƯỢNG - QUALITY TOOLS

Những công cụ chất lượng- QUALITY TOOLS

Một nền tảng quan trọng của cam kết cải tiến chất lượng được quy định bởi Deming và các chuyên gia chất lượng ban đầu khác là cần xác định và ngăn ngừa nguyên nhân của các vấn đề chất lượng, hoặc khiếm khuyết. Các cá nhân/chuyên gia này đã chỉ định một số "công cụ" để xác định nguyên nhân của các vấn đề chất lượng vẫn còn được sử dụng rộng rãi ngày nay, bao gồm biểu đồ dòng chảy quá trình, biểu đồ nguyên nhân và kết quả, bảng/phiếu kiểm tra, biểu đồ tần suất, biểu đồ Pareto, biểu đồ phân tán, và biểu đồ kiểm soát quy trình thống kê và.

A major cornerstone of the commitment to quality improvement prescribed by Deming and the other early quality gurus is the need to identify and prevent the causes of quality problems, or defects. These individuals prescribed a number of “tools” to identify the causes of quality problems that are still widely used today, including process flowcharts, cause-and-effect diagrams, checksheets, histograms, Pareto charts, scatter diagrams, and statistical process control charts.

biểu đồ dòng chảy quá trình - PROCESS FLOWCHARTS:

Một biểu đồ dòng chảy quá trình là một sơ đồ/biểu đồ của/về các bước trong một công việc, hoạt động, hoặc quá trình/quy trình; giúp tập trung vào nơi mà một vấn đề chất lượng của một quá trính có thể tồn tại.

A process flowchart is a diagram of the steps in a job, operation, or process; helps focus on where in a process a quality problem might exist.

BIỂU ĐỒ NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ _ CAUSE-AND-EFFECT DIAGRAMS:

Biểu đồ nguyên nhân và kết quả, cũng được gọi là biểu đồ xương cá hoặc sơ đồ Ishikawa, là một mô tả đồ họa về các yếu tố của một vấn đề chất lượng cụ thể và mối quan hệ giữa các yếu tố đó. Nó được sử dụng để xác định nguyên nhân của một vấn đề chất lượng để nó/vấn đề chất lượng có thể được sửa chữa. Biểu đồ nguyên nhân và kết quả thường được phát triển như là một phần của phương pháp động não để giúp đội ngũ nhân viên chất lượng và các nhà quản lý xác định nguyên nhân của các vấn đề về chất lượng.

A cause-and-effect diagram, also called a fishbone or Ishikawa diagram, is a graphical description of the elements of a specific quality problem and the relationship between those elements. It is used to identify the causes of a quality problem so it can be corrected. Cause-and-effect diagrams are usually developed as part of brainstorming to help a quality team of employees and managers identify causes of quality problems.

BẢNG/PHIẾU KIỂM TRA – CHECKSHEETS:

Các bảng/phiếu kiểm tra thường được sử dụng cùng với/chung với/kết hợp với biểu đồ tần số, cũng như biểu đồ Pareto. Một bảng kiểm tra là công cụ tìm hiểu sự thật/thu thập thông tin được sử dụng để thu thập dữ liệu về các vấn đề chất lượng. Một bản kiểm tra điển hình về /đối với các khuyết tật về chất lượng sẽ kiểm tra/kiểm đếm số lượng lỗi/khuyết tật cho nhiều/một sự đa dạng các nguyên nhân gây ra các vấn đề đã được xác định trước đó. Khi bảng kiểm tra hoàn tất, kiểm đếm tổng số các khuyết tật cho mỗi nguyên nhân có thể được sử dụng để tạo một biểu đồ tần số hoặc một biểu đồ Pareto.

Checksheets are frequently used in conjunction with histograms, as well as with Pareto diagrams. A checksheet is a fact-finding tool used to collect data about quality problems. A typical check sheet for quality defects tallies the number of defects for a variety of previously identified problem causes. When the check sheet is completed, the total tally of defects for each cause can be used to create a histogram or a Pareto chart.

biểu đồ tần suất - Histogram:

Đồ thị cho thấy tần suất dữ liệu liên quan đến một vấn đề chất lượng.

A diagram showing the frequency of data related to a quality problem.

Biểu đồ PARENTO- PARETO charts:

Một sơ đồ để kiểm đếm tỷ lệ phần trăm khuyết tật do các nguyên nhân khác nhau để xác định các vấn đề chất lượng chính. Ví dụ, trong một nhà máy dệt may rằng gần 75% tất cả các miếng vải bị lỗi chỉ do một vài thợ dệt, và trong một nhà máy giấy mà ông ta nghiên cứu, hơn 60% chi phí chất lượng thấp là do/có thể quy cho một loại khiếm khuyết đơn lẻ. Sửa chữa một vài nguyên nhân chính của hầu hết các vấn đề về chất lượng sẽ dẫn đến tác động chi phí lớn nhất.

A diagram for tallying the percentage of defects resulting from different causes to identify major quality problems. For example, in a textile mill that almost 75% of all defective cloth was caused by only a few weavers, and in a paper mill he studied, more than 60% of the cost of poor quality was attributable to a single category of defects. Correcting the few major causes of most of the quality problems will result in the greatest cost impact.

Biểu đồ phân tán - SCATTER DIAGRAMS:

Những biểu đồ phân tán cho thấy mối quan hệ sinh động/bằng đồ thị giữa hai biến trong một quá trình; xác định một mẫu/mô hình có thể gây ra vấn đề về chất lượng, chẳng hạn như tính dễ vỡ của một mẩu vật liệu và nhiệt độ mà nó được nung.

Scatter diagrams graphically show the relationship between two variables in a process; identifies a pattern that may cause a quality problem, such as the brittleness of a piece of material and the temperature at which it is baked.

BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG THỐNG KÊ - PROCESS CONTROL CHARTS AND STATISTICAL QUALITY CONTROL:

Một biểu đồ thống kê có những giới hạn trên và giới hạn dưới. Hình thức đơn giản nhất của nó, nếu phép đo nằm trong những giới hạn kiểm soát trên và dưới, quá trình được cho là trong tầm kiểm soát và không có vấn đề gì về chất lượng, nhưng nếu phép đo vượt quá các giới hạn thì một vấn đề có thể tồn tại và nên được điều tra và sửa chữa.

A chart with statistical upper and lower limits. In its simplest form, if the measurement is within the upper and lower control limits, the process is said to be in control and there is no quality problem, but if the measurement is outside the limits, then a problem probably exists and should be investigated and corrected.

Đỗ Quý Hội

PhD in Business Administration

Chương trình đào tạo

slide1 slide2

Hình ảnh hoạt động

slide2

Maps

Thống kê truy cập

197059
Hôm nay
Hôm qua
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
139
186
325
175888
833
4577
177529

Your IP: 3.215.79.68
Server Time: 2022-07-04 16:51:01

Copyright © 2017 Công ty TNHH Tư vấn Quản lý CATS

Địa chỉ 277/6B (số cũ 277/6/2) Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 0886.432.126 - Email: doquyhoi@cats-co.com

Hotline:      0916.432.126 - Email: quyhoidoanhthu@gmail.com