logo2

tencty

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

Forecasting - Dự báo

Forecasting
Dự báo

The Strategic Importance of Forecasting

Tầm quan trọng chiến lược của dự báo.

Good forecasts are of critical importance in all aspects of a business: The forecast is the only estimate of demand until actual demand becomes known. Forecasts of demand therefore drive decisions in many areas, for example: human Resources, capacity, ...

Những dự báo tốt hết sức quan trọng trong mọi khía cạnh của một doanh nghiệp: Dự báo là ước tính duy nhất về nhu cầu cho đến khi nhu cầu thực tế được biết đến. Do đó, dự báo nhu cầu sẽ đưa ra quyết định trong nhiều lĩnh vực, ví dụ như: nguồn nhân lực, công suất, …

Forecasting Time Horizons

Dự báo các mức thời gian

A forecast is usually classified by the future time horizon that it covers. Time horizons fall into three categories:  

Dự báo thường được phân loại theo mức thời gian trong tương lai mà nó đề cập/bao phủ. Mức/tầm nhìn thời gian rơi vào ba loại:

Short-range forecast:   This forecast has a time span of up to 1 year but is generally less than 3 months. It is used for planning purchasing, job scheduling, workforce levels, job assignments, and production levels.  

Dự báo ngắn hạn: Dự báo này có một khoảng thời gian lên tới 1 năm nhưng thường dưới 3 tháng. Nó được sử dụng để lập kế hoạch mua hàng, lập kế hoạch công việc, mức độ nhân lực, phân công công việc và mức sản xuất.

Medium-range forecast:   A medium-range, or intermediate, forecast generally spans from 3 months to 3 years. It is useful in sales planning, production planning and budgeting, cash budgeting, and analysis of various operating plans.    

Dự báo trung hạn: Dự báo trung hạn, hoặc tầm trung thường kéo dài từ 3 tháng đến 3 năm. Nó rất hữu ích trong việc lập kế hoạch bán hàng, lập kế hoạch sản xuất và lập ngân sách, lập ngân sách tiền mặt và phân tích các kế hoạch hoạt động khác nhau.

Long-range forecast: Generally 3 years or more in time span, long-range forecasts are used in planning for new products, capital expenditures, facility location or expansion, and research and development.  

Dự báo dài hạn: Nói chung 3 năm hoặc trong khoảng thời gian nhiều hơn/dài hơn, dự báo dài hạn được sử dụng trong việc lập kế hoạch cho sản phẩm mới, chi phí vốn, vị trí cơ sở hoặc mở rộng, nghiên cứu và phát triển.

 

Forecasting Approaches

Phương pháp dự báo

There are two general approaches to forecasting. One is a quantitative analysis; the other is a qualitative approach.

Có hai cách tiếp cận chung để dự báo. Một là phân tích định lượng; cách khác là một phương pháp tiếp cận định tính.

Overview of Quantitative Methods

Tổng quan về phương pháp định lượng

Quantitative forecasts use a variety of mathematical models that rely on historical data and/or associative variables to forecast demand.

Dự báo định lượng sử dụng nhiều mô hình toán học dựa trên dữ liệu lịch sử và / hoặc các biến liên kết/kết hợp để dự báo nhu cầu.

Naive approach

Cách tiếp cận đơn giản

Moving averages

Di chuyển trung bình

Exponential smoothing

Làm mịn theo hàm mũ

Trend projection

Dự báo xu hướng

Linear regression

Hồi quy tuyến tính

Overview of Qualitative Methods:

Tổng quan về phương pháp định tính:

Subjective or qualitative forecasts incorporate such factors as the decision maker’s intuition, emotions, personal experiences, and value system in reaching a forecast.

Dự báo chủ quan hoặc định tính bao gồm các yếu tố như trực giác của người ra quyết định, cảm xúc, kinh nghiệm cá nhân và hệ thống giá trị trong việc đạt được dự báo.

Jury of executive opinion

Lấy ý kiến của ban giám đốc/điều hành

Delphi method

Phương pháp Delphi

Sales force composite

Lực lượng/Đội ngũ bán hàng hỗn hợp

Market survey

Khảo sát thị trường

In practice, a combination of the two is usually most effective.

Trong thực tế, một sự kết hợp của hai thường là hiệu quả nhất.

 

Đỗ Quý Hội

PhD in Business Administration

Chương trình đào tạo

slide1 slide2

Hình ảnh hoạt động

slide2

Maps

Thống kê truy cập

197050
Hôm nay
Hôm qua
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
130
186
316
175888
824
4577
177520

Your IP: 3.215.79.68
Server Time: 2022-07-04 16:39:00

Copyright © 2017 Công ty TNHH Tư vấn Quản lý CATS

Địa chỉ 277/6B (số cũ 277/6/2) Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 0886.432.126 - Email: doquyhoi@cats-co.com

Hotline:      0916.432.126 - Email: quyhoidoanhthu@gmail.com