logo2

tencty

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

Occupational health and safety management systems – Requirements ISO 45001:2018 _ Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp – Các yêu cầu ISO 45001:2018

Occupational health and safety management systems – Requirements ISO 45001:2018

Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp – Các yêu cầu ISO 45001:2018

An organization is responsible for the occupational health and safety of its workers and other persons under its control who are performing work on its behalf. This responsibilities includes promoting and protecting their physical and mental health.

Tổ chức có trách nhiệm đối với sức khỏe và an toàn nghề nghiệp của người lao động của mình và những người khác dưới sự kiểm soát tổ chức đang thực hiện công việc nhân danh tổ chức. Trách nhiệm này bao gồm việc thúc đẩy và bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của họ.

The adoption of an OH&S management system is intended to enable an organization to provide safe and healthy workplaces, prevent work- related injury and ill health, and continually improve its OH&S performance.

Việc áp dụng hệ thống quản lý OH&S nhằm giúp tổ chức có thể cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh, ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc, và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động của OH&S.

The purpose of an OH&S management system is to provide a framework for managing OH&S Risk. The intended outcomes of the OH&S management system are to prevent work-related injury and ill health to workers and to provide safe and healthy workplaces; consequently, it is critically important for the organization to eliminate hazards and minimize OH&S risks by taking effective preventive and protective measures.

Mục đích của hệ thống quản lý OH&S là đưa ra khuôn khổ quản lý rủi ro của OH&S. Các kết quả dự kiến của hệ thống quản lý OH&S là ngăn ngừa thương tích và sức khoẻ yếu kém trong công việc cho người lao động và cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh; do đó, điều tối quan trọng là tổ chức phải loại bỏ các mối nguy và giảm thiểu rủi ro OH&S bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ một cách có hiệu lực.

When these measures are applied by the organization through its OH&S management system they improve its OH&S performance. An OH&S management system can be more effective and efficient when taking early action to address opportunities for improvement of OH&S performance.

Khi các biện pháp này được tổ chức áp dụng thông qua hệ thống quản lý OH&S của mình thì chúng sẽ cải tiến kết quả hoạt động OH&S của tổ chức. Hệ thống quản lý OH&S có hiệu lực và hiệu quả hơn khi có hành động sớm để nắm bắt các cơ hội nhằm cải tiến kết quả hoạt động OH&S.

Implementing an OH&S management system enables an organization to manage its OH&S risks and improve its OH&S performance. An OH&S management system can assist an organization to fulfil its legal requirements and other requirements

Thực hiện hệ thống quản lý OH&S cho phép tổ chức quản lý các rủi ro về OH&S và cải tiến kết quả hoạt động OH&S. Hệ thống quản lý OH&S có thể hỗ trợ tổ chức để hoàn thành các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác

The implementation of an OH&S management system is a strategic and operational decision for an organization. The success of the OH&S management system depends on leadership, commitment and participation from all levels and functions of the organization.

Việc thực hiện hệ thống quản lý OH&S là một quyết định chiến lược hiệu lực cho tổ chức. Sự thành công của hệ thống quản lý OH&S phụ thuộc vào sự lãnh đạo, cam kết và tham gia của tất cả các cấp và các bộ phận chức năng của tổ chức.

 

Đỗ Quý Hội

PhD in Business Administration

Chương trình đào tạo

slide1 slide2

Hình ảnh hoạt động

slide2

Maps

Thống kê truy cập

197055
Hôm nay
Hôm qua
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
135
186
321
175888
829
4577
177525

Your IP: 3.215.79.68
Server Time: 2022-07-04 16:45:47

Copyright © 2017 Công ty TNHH Tư vấn Quản lý CATS

Địa chỉ 277/6B (số cũ 277/6/2) Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 0886.432.126 - Email: doquyhoi@cats-co.com

Hotline:      0916.432.126 - Email: quyhoidoanhthu@gmail.com