logo2

tencty

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

IATF 16949 - 2016

IATF 16949 - 2016 

This Automotive Quality Management System Standard, herein referred to as "Automotive QMS Standard" or "IATF 16949," along with applicable automotive customer-specific requirements, ISO 9001:2015 requirements, and ISO 9000:2015 defines the fundamental quality management system requirements for automotive production and relevant service parts organizations. As such, this Automotive QMS Standard cannot be considered a stand-alone QMS Standard but has to be comprehended as a supplement to and used in conjunction with ISO 9001:2015. ISO 9001:2015 is published as a separate ISO Standard.

Tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ô tô này, ở đây được gọi là "Tiêu chuẩn QMS ô tô" hoặc "IATF 16949" cùng với các yêu cầu cụ thể của khách hàng về ô tô thích hợp, tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 và tiêu chuẩn ISO 9000: 2015 xác định các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng cơ bản cho sản xuất ô tô và các tổ chức các bộ phận dịch vụ có liên quan. Như vậy, tiêu chuẩn QMS ô tô này không thể được coi là tiêu chuẩn QMS độc lập mà phải được hiểu là bổ sung và được sử dụng cùng với tiêu chuẩn ISO 9001: 2015. ISO 9001: 2015 được xuất bản theo tiêu chuẩn ISO riêng biệt.

IATF 16949:2016 (1st edition) represents an innovative document, given the strong orientation to the customer, with inclusion of a number of consolidated previous customer specific requirements. Annex B is provided for guidance to implement the IATF 16949 requirements unless otherwise specified by customer specific requirements.

IATF 16949: 2016 (ấn bản thứ nhất) đại diện cho một tài liệu sáng tạo, đem lại định hướng mạnh mẽ cho khách hàng, với sự bao gồm một số yêu cầu cụ thể của khách hàng đã được hợp nhất trước đó. Phụ lục B được cung cấp để hướng dẫn thực hiện các yêu cầu IATF 16949 trừ khi được quy định khác theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.

History

Lịch sử

ISO/TS 16949 (1st edition) was originally created in 1999 by the International Automotive Task Force (IATF) with the aim of harmonizing the different assessment and certification systems worldwide in the supply chain for the automotive sector. Other revisions were created (2nd edition in 2002, and 3rd edition in 2009) as necessary for either automotive sector enhancements or ISO 9001 revisions. ISOITS 16949 (along with supporting technical publications developed by original equipment manufacturers [herein referred to as OEMs] and the national automotive trade associations) introduced a common set of techniques and methods for common product and process development for automotive manufacturing worldwide.

ISO / TS 16949 (phiên bản 1) ban đầu được tạo ra vào năm 1999 bởi Tổ chức Công tác Ô tô Quốc tế (IATF) với mục đích hài hòa các hệ thống đánh giá và chứng nhận khác nhau trên toàn thế giới trong chuỗi cung ứng cho ngành ô tô. Các bản sửa đổi khác được tạo ra (ấn bản lần 2 vào năm 2002 và ấn bản lần 3 vào năm 2009) khi cần thiết cho việc cải tiến ngành ô tô hoặc sửa đổi ISO 9001. ISOITS 16949 (cùng với các ấn phẩm kỹ thuật hỗ trợ được phát triển bởi các nhà sản xuất thiết bị gốc [ở đây được gọi là OEMs] và các hiệp hội thương mại ô tô quốc gia) giới thiệu một loạt các kỹ thuật và phương pháp chung cho phát triển sản phẩm và quy trình chung cho sản xuất ô tô trên toàn thế giới.

In preparation for migrating from ISO/TS 16949:2009 (3rd edition) to this Automotive QMS Standard. IATF 16949, feedback was solicited from certification bodies, auditors, suppliers, and OEMs to create IATF 16949:2016 (1st edition), which cancels and replaces ISOITS 16949:2009 (3rd edition). The IATF maintains strong cooperation with ISO by continuing liaison committee status ensuring continued alignment with ISO 9001.

Để chuẩn bị di chuyển từ ISO / TS 16949: 2009 (ấn bản thứ 3) sang Tiêu chuẩn QMS Ô tô này. IATF 16949, phản hồi được giới thiệu từ các cơ quan chứng nhận, đánh giá viên, nhà cung cấp, và các OEM để tạo IATF 16949: 2016 (ấn bản thứ nhất), hủy bỏ và thay thế ISOITS 16949: 2009 (ấn bản thứ 3). IATF duy trì sự hợp tác mạnh mẽ với ISO bằng cách tiếp tục duy trì trạng thái ủy ban liên lạc, đảm bảo tiếp tục liên kết với ISO 9001.

Goal

Mục tiêu

The goal of this Automotive QMS standard is the development of a quality management system that provides for continual improvement, emphasizing defect prevention and the reduction of variation and waste in the supply chain.

Mục tiêu của tiêu chuẩn Ô tô QMS này là phát triển một hệ thống quản lý chất lượng cung cấp cho việc cải tiến liên tục, nhấn mạnh phòng ngừa khiếm khuyết và giảm sự biến đổi và lãng phí/phế thải trong chuỗi cung ứng.

 

Đỗ Quý Hội

PhD in Business Administration

Chương trình đào tạo

slide1 slide2

Hình ảnh hoạt động

slide2

Maps

Thống kê truy cập

197048
Hôm nay
Hôm qua
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
128
186
314
175888
822
4577
177518

Your IP: 3.215.79.68
Server Time: 2022-07-04 16:36:05

Copyright © 2017 Công ty TNHH Tư vấn Quản lý CATS

Địa chỉ 277/6B (số cũ 277/6/2) Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 0886.432.126 - Email: doquyhoi@cats-co.com

Hotline:      0916.432.126 - Email: quyhoidoanhthu@gmail.com