logo2

tencty

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

Những Chiến Lược Cấp Độ Công Ty _ Corporate-Level Strategies

Chiến Lược Cấp Độ Công Ty - Corporate-Level Strategy

Một chiến lược cấp công ty xác định/quy định cụ thể hành động của một công ty cần thiết/thực hiện để đạt được một lợi thế cạnh tranh bằng cách chọn và quản lý một nhóm các đơn vị kinh doanh/doanh nghiệp cạnh tranh trong thị trường sản phẩm khác nhau. Chiến lược cấp công ty giúp các công ty chọn một vị trí chiến lược mới - những vị trí được dự kiến sẽ tăng giá trị của công ty. Các công ty sử dụng các chiến lược cấp công ty như là một phương tiện để tăng doanh thu và lợi nhuận. Nhưng có thể có ý đồ chiến lược khác nhau bên cạnh sự tăng trưởng. Các công ty có thể theo đuổi các chiến lược phòng thủ hay tấn công mà hiện thực hóa sự tăng trưởng nhưng có ý đồ chiến lược khác nhau. Các công ty cũng có thể theo đuổi phát triển thị trường bằng cách di chuyển vào thị trường địa lý khác nhau. Công ty có thể mua lại đối thủ cạnh tranh (tích hợp ngang) hoặc mua một nhà cung cấp hay khách hàng (theo chiều dọc). Quyết định thực hiện những hành động để theo đuổi tăng trưởng không bao giờ là một sự lựa chọn không có rủi ro cho các doanh nghiệp.

A corporate-level strategy specifies actions a firm takes to gain a competitive advantage by selecting and managing a group of different businesses competing in different product markets. Corporate-level strategies help companies select new strategic positions—positions that are expected to increase the firm’s value. Firms use corporate-level strategies as a means to grow revenues and profits. But there can be different strategic intents beside growth. Firms can pursue defensive or offensive strategies that realize growth but have different strategic intents. Firms can also pursue market development by moving into different geographic markets. Firms can acquire competitors (horizontal integration) or buy a supplier or customer (vertical integration). The decision to take actions to pursue growth is never a risk-free choice for firms.

Bởi vì các công ty đa dạng hóa hoạt động trong một số thị trường sản phẩm độc đáo và khác nhau và có khả năng trong một số đơn vị kinh doanh, nó tạo thành hai loại chiến lược: cấp công ty (hoặc toàn công ty) và cấp độ kinh doanh (hay cạnh tranh). Chiến lược cấp công ty có liên quan với hai vấn đề chính: trong đó thị trường sản phẩm và các đơn vị kinh doanh/doanh nghiệp các công ty phải/nên cạnh tranh và trụ sở chính của công ty nên quản lý những đơn vị kinh doanh/doanh nghiệp đó như thế nào. Đối với các công ty đa dạng hóa, một chiến lược cấp độ kinh doanh phải được lựa chọn cho mỗi đơn vị kinh doanh, trong đó công ty đã quyết định để cạnh tranh. Ví dụ Foster sử dụng các chiến lược cấp độ kinh doanh khác nhau; trong khi cả hai tập trung vào sự khác biệt, các đơn vị kinh doanh bia được tập trung nhiều hơn vào sự khác biệt bằng một phương pháp tiếp cận thị trường đại chúng, trong khi phân khúc cao cấp thuộc các đơn vị kinh doanh rượu nhắm vào khách hàng độc đáo dựa trên mùi vị riêng / thị hiếu cá nhân mong muốn bằng cách tiếp thị "các loại rượu vang đắt tiền cho các nhà hàng sang trọng và các cửa hàng rượu phục vụ cho những người sành điệu". Một chiến lược cấp công ty được kỳ vọng sẽ giúp công ty kiếm được lợi nhuận trên mức trung bình bằng cách tạo ra giá trị.

Because the diversified firm operates in several different and unique product markets and likely in several businesses, it forms two types of strategies: corporate-level (or company-wide) and business-level (or competitive). Corporate-level strategy is concerned with two key issues: in what product markets and businesses the firm should compete and how corporate headquarters should manage those businesses. For the diversified corporation, a business-level strategy must be selected for each of the businesses in which the firm has decided to compete. For example, each of Foster’s product divisions uses different business-level strategies; while both focus on differentiation, the beer business is focused more on differentiation by a mass market approach while the high-end of the wine business targets unique customers based on individual tastes desired by marketing “its pricey wines to chic restaurants and liquor stores catering to connoisseurs.” A corporate-level strategy is expected to help the firm earn above-average returns by creating value.

Chiến lược cấp độ công ty bao gồm:

Corporate-level strategy include:

ØChiến lược thâm nhập thị trường

ØMarket Penetration strategy

ØChiến lược phát triển Thị trường

ØMarket Development strategy

ØChiến lược Phát triển sản phẩm

ØProduct Development strategy

ØChiến lược đa dạng hoá đơn vị kinh doanh riêng lẻ

ØSingle business diversification strategy

ØChiến lược đa dạng hoá đơn vị kinh doanh thống trị

ØDominant business diversification strategy.

ØĐa dạng hóa có liên quan

ØRelated constrained diversification strategy

ØChiến lược đa dạng hoá liên kết có liên quan

ØRelated linked diversification strategy

ØChiến lược đa dạng hoá không liên quan

ØUnrelated diversification strategy

ØChiến lược sáp nhập và mua bán

ØMerger and acquisition strategies

o   Chiến lược tích hợp về phía trước

o   Forward integration strategy

o   Chiến lược tích hợp về phía sau

o   Backward integration strategy

o   Chiến lược tích hợp theo chiểu ngang

o   Horizontal integration strategy

ØChiến lược giảm bớt/cắt giảm

ØRetrenchment strategies

o   Chiến lược xoay vòng

o   Turnaround strategy

o   Chiến lược công ty giam cầm

o   Captive company strategy

o   Chiến lược bán rẻ/gạt bỏ

o   Sell-Out/Divestment strategy

o   Chiến lược phá sản / thanh lý

o   Bankruptcy/Liquidation strategy.

Bằng chứng cho thấy giá trị của một chiến lược cấp công ty được xác định cuối cùng/một cách cơ bản bởi mức độ mà "các doanh nghiệp/đơn vị kinh doanh trong danh mục đầu tư có giá trị hơn dưới sự quản lý của công ty hơn là họ sẽ có dưới bất kỳ quyền sở hữu khác." Như vậy, một chiến lược cấp công ty hiệu quả tạo ra, trên toàn bộ các các đơn vị kinh doanh/doanh nghiệp của một công ty, lợi nhuận gộp đó vượt quá những lợi nhuận không có chiến lược và góp phần vào khả năng cạnh tranh chiến lược của công ty và khả năng của công ty để kiếm được lợi nhuận trên mức trung bình.

Evidence suggests that a corporate-level strategy’s value is ultimately determined by the degree to which “the businesses in the portfolio are worth more under the management of the company than they would be under any other ownership.” Thus, an effective corporate-level strategy creates, across all of a firm’s businesses, aggregate returns that exceed what those returns would be without the strategy and contributes to the firm’s strategic competitiveness and its ability to earn above-average returns.

Chiến lược công ty chủ yếu là về việc chọn hướng cho công ty thành một khối. Nó giải quyết ba vấn đề quan trọng mà một công ty phải đối mặt: (1) định hướng tổng thể của công ty hướng tới tăng trưởng, ổn định, hoặc giảm bớt, (2) các ngành công nghiệp hoặc thị trường trong đó các công ty cạnh tranh thông qua sản phẩm và các đơn vị kinh doanh của các công ty; và (3) cách thức trong đó quản lý phối hợp các hoạt động và chuyển giao nguồn lực và trau dồi khả năng giữa các dòng sản phẩm và các đơn vị kinh doanh. Những vấn đề này được giải quyết thông qua các chiến lược định hướng, phân tích danh mục đầu tư, và nguồn gốc của công ty.

Corporate strategy is primarily about the choice of direction for the firm as a whole. It deals with three key issues that a corporation faces: (1) the firm’s overall orientation toward growth, stability, or retrenchment;(2) the industries or markets in which the firm competes through its products and business units; and (3) the manner in which management coordinates activities and transfers resources and cultivates capabilities among product lines and business units. These issues are dealt with through directional strategy, portfolio analysis, and corporate parenting.

 

Đỗ Quý Hội

PhD in Business Administration

Chương trình đào tạo

slide1 slide2

Hình ảnh hoạt động

slide2

Maps

Thống kê truy cập

197066
Hôm nay
Hôm qua
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
146
186
332
175888
840
4577
177536

Your IP: 3.215.79.68
Server Time: 2022-07-04 17:06:06

Copyright © 2017 Công ty TNHH Tư vấn Quản lý CATS

Địa chỉ 277/6B (số cũ 277/6/2) Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 0886.432.126 - Email: doquyhoi@cats-co.com

Hotline:      0916.432.126 - Email: quyhoidoanhthu@gmail.com